Mercat Social de Voluntaris.cat

Transport gratuït

a partir de 50€ per compra/entitat!

Menú

Mercat Social de Voluntaris.cat

Titular del web i dades de contacte

 
www.elmercatsocial.cat és un domini en Internet titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (en endavant,  “EL MERCAT SOCIAL”), inscrita amb el número 155 en el Registre  d’ associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb CIF G59106823 i domicili al c/ GRASSOT 3, 2º, 08025 Barcelona.
 
La finalitat del web és promoure un servei orientat a les entitats que treballen en el sector social consistent en una plataforma de venda en línia al detall que ajudi les entitats en les tasques de comercialització per internet i distribució dels seus productes, d’acord amb els convenis de col·laboració signats entre la Federació Catalana de Voluntariat Social i les Entitats que vulguin gaudir d’aquest servei i participar-hi. 
 
Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per telèfon, en el número 93 314 19 00

Per correu electrònic, [email protected]

Per escrit, adreçant-se a FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (EL MERCAT SOCIAL), C/ GRASSOT 3, 2º, 08025 Barcelona
Per a qualsevol aclariment no dubti, si us plau, en contactar amb “EL MERCAT SOCIAL”.
 
Condicions d’ ús del web
 
Les presents condicions d’ ús regulen l’ accés a aquest web per part dels clients de “EL MERCAT SOCIAL” i demés usuaris d’ Internet. Pel sol fet de l’ús del web l’ usuari manifesta la seva acceptació, sense reserves, a las presents condicions d’ ús.

“EL MERCAT SOCIAL” es reserva el dret unilateral de modificar las presents condicions d’ accés al web, així com els seus continguts.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut i finalitats d’ aquest web és, a més de proporcionar informació sobre els diferents productes que ofereixen les entitats que hi participen, establir els mitjans per a poder adquirir en línia aquests productes. 

“El MERCAT SOCIAL” no accepta i no assumirà cap responsabilitat derivada d’informacions no elaborades per ell i/o no publicades de forma autoritzada per ell en el seu nom, així com rebutja i no assumirà cap responsabilitat derivada de la mala utilització per part de tercers dels continguts del web.

L’usuari exonera El MERCAT SOCIAL de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En el cas d’ incloure enllaços a altres pàgines web, “El MERCAT SOCIAL” declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’ accés i utilització dels esmentats enllaços.

Propietat intel·lectual e industrial

La totalitat d’aquest web està protegit per les lleis sobre propietat Intel·lectual  e Industrial. Llevat que es digui el contrari, els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquests continguts corresponen a “El MERCAT SOCIAL” i les entitats que hi participen, en els termes continguts en els corresponents convenis de col·laboració.

L’ usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de les obres objecte de propietat intel·lectual constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

En el mateix sentit, l’ usuari s’ abstindrà d’utilitzar els continguts del web i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol forma aquesta informació. 

www.elmercatsocial.cat és un domini de “EL MERCAT SOCIAL”. No pot ser utilitzat sense autorització expressa prèvia en connexió amb altres productes o serveis que no estiguin vinculats a “EL MERCAT SOCIAL”, de tal manera que es pugui provocar confusió entre els clients de “EL MERCAT SOCIAL” o descrèdit de “EL MERCAT SOCIAL” i/o les entitats que hi participen.
“EL MERCAT SOCIAL” no es farà responsable front a les entitats que hi participen ni front a tercers, en cap cas i sota cap concepte, de les infraccions que d’aquests drets de propietat intel·lectual i/o industrial pugui cometre l’usuari. 

Política per enllaçar amb aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destí a aquest web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’ enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia adreça de “El MERCAT SOCIAL” i ha de cobrir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat autorització expressa i per escrit de “EL MERCAT SOCIAL”, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el web de “EL MERCAT SOCIAL”, incloure’l  com a  part del seu web o dintre d’un dels seus marcs sobre qualssevol de les pàgines o continguts del present web.

No s’ inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’ aquest web o els serveis/productes que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a “El MERCAT SOCIAL” o a entitats que hi participen.

Sota cap concepte “EL MERCAT SOCIAL” es farà responsable dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’ híper enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en la mateixa. 

Protecció de dades personals i cookies

La utilització d’aquest web implica l’acceptació del tractament de les dades del usuari d’acord amb la política de privacitat.

La utilització d’ aquest web implica l’acceptació de la utilització de cookies conforme amb la política de cookies.

Les dades que pot facilitar-nos a través dels diferents formularis, o en el moment de crear un compte, s’incorporaran  als fitxers titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL per atendre la petició d’informació o sol·licituds dels usuaris, elaborar estadístiques d’ accés i ús, així com crear un compte d’ usuari per a poder realitzar compres, transmetre la seva comanda a l’ENTITAT VENEDORA, realitzar la gestió de cobrament, així com mantenir-lo informat sobre ofertes i novetats relatives a la botiga virtual. L’ usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals posant-se en contacte amb FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL, MERCAT SOCIAL, C/ GRASSOT 3, 2º, 08025 Barcelona, per escrit i amb fotocòpia del seu D.N.I.

Les dades addicionals  al registre d’ usuari que faciliti com a comprador d’un producte, passaran a formar part d’un fitxer titularitat  de l’ENTITAT VENEDORA, amb la finalitat de processar la comanda, realitzar el seu enviament, prestar el servei d’ atenció al client, així com mantenir-lo informat d’ofertes i promocions de l’entitat. 

En el cas dels serveis, a través de la pàgina web únicament podrà sol·licitar pressupost a l’ENTITAT PRESTADORA, a la qual estarà facilitant directament les seves dades. La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (EL MERCAT SOCIAL) no assumeix cap tipus de responsabilitat en relació a la oferta, precontractació i eventual contractació dels serveis que ofereixen les entitats, que hauran estat, si escau, contractats directament per l’usuari amb l’Entitat corresponent.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals posant-se en contacte amb la corresponent ENTITAT VENEDORA/PRESTADORA, per escrit i amb fotocòpia del seu D.N.I, les dades d’identificació i domicili de les quals estan indicades en l'apartat Servei d'atenció al client de les Condicions generals de contractació publicades en aquest web.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal, així com les relacions entre “EL MERCAT SOCIAL” i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s’aplicarà el fur imperatiu dels Jutjats de la ciutat del seu domicili.